Persoane juridice – redirectionare 20% impozit pe venit/profit

Legea sponsorizării și Codul fiscal
Legea sponsorizării și Codul fiscal permit societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit să ofere sponsorizări organizațiilor din anumite domenii (spre exemplu organizațiilor caritabile) și să beneficieze de facilități fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege. Cheltuiala cu sponsorizarea oferită nu este o cheltuială deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite. Codul fiscal prevede următoarele limite (minimul dintre) :
► 20% din impozitul pe profit datorat
► 0,5% din cifra de afaceri
Mai mult, începând cu 1 aprilie 2018, societățile comerciale care sunt plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și care efectuează sponsorizări, potrivit Legii sponsorizării, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult (furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
Astfel, facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ (cu particularitățile menționate) și nu în contul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele anului.
Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (noul Formular 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Declarația se depune până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv până la data de 25 ianuarie a anului următor/data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozitul, în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Exemplu calcul sponsorizare, în cazul unui plătitor de impozit pe profit
O societate are la sfârșitul anului o cifră de afaceri de 30.000.000 lei, un profit impozabil de 8.000.000 lei, impozitul pe profit de plată (16%) fiind în sumă de 1.280.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 200.000 lei, acordată în timpul anului de referință, impozitul pe profit va putea fi redus în limitele prevăzute de Codul fiscal după cum urmează:
Elemente de considerat în calcul Sume (lei)
Cifra de afaceri 30.000.000
Profit impozabil 8.000.000
Impozit pe profit (16%) 1.280.000
Limită 0,5% din CA 150.000
Limită 20% din impozitul pe profit 256.000
Sponsorizare acordată 200.000
Suma eligibilă pentru credit fiscal 150.000
Impozit pe profit datorat 1.130.000

Conform Codului fiscal, atunci când cheltuielile legate de sponsorizare depășesc în anul de referință limitele permise pentru credit fiscal, sumele eligibile se reportează după cum urmează:

  • în cazul plătitorilor de impozit pe profit, diferența poate fi dedusă din impozitul pe profit în următorii 7 ani consecutivi (în exemplul de mai sus există o diferență de 50.000 lei care se va reporta în anul următor);

In cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, diferența de sumă care nu a putut fi scăzută din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.
Recuperarea acestor sume în scop de credit fiscal se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului.
Detalii din Legea sponsorizării nr. 32/1994
Activități eligibile
Sponsorizările pot fi acordate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul culturii, artelor, medicinei sau științei (mai exact: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medicosanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice).
Beneficiari potențiali :
· Orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile menționate mai sus;
· Instituții și autorități publice care desfășoară activități în domeniile mai sus prezentate;
· Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile menționate;
· Persoane fizice cu domiciliul în România, a căror activitate în unul din domeniile menționate mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.
Stimulentul nu va fi acordat în caz de :
· Sponsorizare reciprocă între persoane fizice sau juridice;
· Sponsorizare efectuată de către rude sau rude prin alianță de până la gradul al patrulea inclusiv;
· Sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care
conduce sau controlează direct persoana juridică pe care o sponsorizează.
Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în Legea sponsorizării sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.

Descarca Contractul de sponsorizare

Lasă un răspuns